Log in

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ ОТ КМ 0+262 ДО КМ 0+599,87 И УЛИЦА „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“ ОТ КМ 0+000 ДО КМ 0+100,29 В ГР.БАНСКО, ОБЩИНА БАНСКО”

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ ОТ КМ 0+262 ДО КМ 0+599,87 И УЛИЦА „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“ ОТ КМ 0+000 ДО КМ 0+100,29 В ГР.БАНСКО, ОБЩИНА БАНСКО”

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2014-0008.
Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП. Конкурсните документи се продават на "Фронт - офиса" в Община Банско всеки работен ден от 9.00 до 16:30 часа, до 13.08.2014 г., включително. Цената на конкурсната документация е 6.00 лв./шест лева/ с включено ДДС.

Размерът на гаранцията за участие в процедурата е:   3 600,00 (три хиляди и шестстотин) лева.

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната зала на Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. "Никола Вапцаров" № 1 в 14.00 ч. на 21.08.2014 г.

 РЕШЕНИЕ

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=616451&newver=2

 

ОБЯВЛЕНИЕ

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=616452&newver=2

 

 Документацията по поръчката може да видите ТУК

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ / 01.09.2014г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР / 11.11.2014г.

 

Договор / 11.11.2014г.

Приложения към договор / 11.11.2014г.

 

Информация за освобождаване на гаранции за участие / 21.11.2014г.

Информация за авансово плащане / 08.12.2014г.

 

 

Информация за междинно плащане

 Информация за окончателно плащане - публикувано на 02.09.2015г.

Информация за изпълнен договор - публикувано на 02.09.2015г.