Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Ремонт на улици и тротоари на територията на Община Банско”

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"Ремонт на улици и тротоари на територията на Община Банско"

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2014-0007. Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП. Конкурсните документи се продават на "Фронт - офиса" в Община Банско всеки работен ден от 9.00 до 16:30 часа, до 18.07.2014 г., включително. Цената на конкурсната документация е 6.00 лв./шест лева/ с включено ДДС. Размерът на гаранцията за участие в процедурата е:
900,00 лв. /деветстотин/ лева.
Офертите ще бъдат отворени в Заседателната зала на Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. "Никола Вапцаров" № 1 в 14.00 ч. на 28.07.2014 г.

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Документацията по поръчката може да видите ТУК

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, уведомяваме всички заинтересовани лица, че публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на улици и тротоари на територията на Община Банско”, ще се извърши на 06.08.2014г. от 11:00 ч. в община Банско, гр. Банско, Общинска администрация - Банско, площад "Никола Вапцаров" №: 1, етаж 2, Заседателна зала.

При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

   САШКА ВЪЧКОВА

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

 

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за изпълнен договор - публикувано на 30.10.2015г.