Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА  С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И БИООТПАДЪЦИ

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И БИООТПАДЪЦИ (ОТ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ, ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ), МЕТЕНЕ НА УЛИЦИ, ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ И ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ ОБЕКТИ, ПОЧИСТВАНЕ НА ВАДИ, ШАХТИ И ВОДОСТОЦИ, ЗИМНО СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА УЛИЧНА МРЕЖА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА БАНСКО"
Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2014-0006. Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП. Конкурсните документи се продават на "Фронт - офиса" в Община Банско всеки работен ден от 9.00 до 17:00 часа, до 28.07.2014 г., включително. Цената на конкурсната документация е 6.00 лв./шест лева/ с включено ДДС. Размерът на гаранцията за участие в процедурата е:
48 000 лв. /четиридесет и осем хиляди/ лева.
Офертите ще бъдат отворени в Заседателната зала на Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. "Никола Вапцаров" № 1 в 11.00 ч. на 08.08.2014 г.

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА

Документацията можете да видите ТУК

 Разяснение 1

Разяснение 2

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, уведомяваме всички заинтересовани лица, че публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на услуги по транспортиране на смесени битови отпадъци и биоотпадъци (от зелени площи, паркове, градини), метене на улици, тротоари, площади и други обществени обекти, почистване на вади, шахти и водостоци, зимно снегопочистване и поддържане на вътрешната улична мрежа на населените места в Община Банско”, ще се извърши на 09.10.2014 г. от 10:00 ч. в община Банско, гр. Банско, Общинска администрация - Банско, площад "Никола Вапцаров" № 1, етаж 2, Заседателна зала.

При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на община Банско, в която се извършва отварянето.

САШКА ВЪЧКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Договор

 
 
 
 
 
 
 

Информация за извършено плащане / 08.06.2015г.

Информация за извършено плащане / 08.06.2015г.

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане/07.07.2015г.

Информация за извършено плащане - публикувано на 28.07.2015г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 10.08.2015г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 20.08.2015г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 02.09.2015г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 14.09.2015г.

Информация за извършено периодично плащане - публикувано на 06.10.2015г.

Информация за извършено периодично плащане - публикувано на 06.11.2015г.

Информация за извършено периодично плащане - публикувано на 12.11.2015г.

Информация за извършено периодично плащане - публикувано на 19.11.2015г.

Информация за извършено периодично плащане - публикувано на 19.11.2015г.

Информация за връщане на гаранции - публикувано на 25.11.2015г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 02.12.2015г.

Информация за периодично плащане- публикувано на 14.12.2015г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 28.12.2015г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 12.01.2016г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 12.01.2016г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 19.02.2016г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 02.03.2016г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 10.03.2016г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 29.03.2016г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 29.03.2016г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 18.04.2016г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 17.05.2016г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 20.05.2016г.

Информация за извършено плащане - публикувано на 14.06.2016г.

Информация за извършено плащане - публикувано на 17.06.2016г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 28.07.2016г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 23.08.2016г.

Информация за извършено плащане - публикувано на 04.10.2016г.

Анекс - публикувано на 27.02.2019г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - публикувано на 16.07.2019г.