Log in

Открита процедура с предмет: "Доставка на хранителни продукти за учебните и социални заведения на територията на Община Банско"

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2014-0005.

Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП. Конкурсните документи се продават на “Фронт - офиса” в Община Банско всеки работен ден от 8.00 до 16:30 часа, до 25.06.2014 г., включително. Цената на конкурсната документация е 5.00 лв. /пет лева/ без ДДС или 6.00 лв./шест лева/ с ДДС. Размерът  на  гаранцията  за участие  в процедурата е:

6 200 лв. /шест хиляди и двеста лева/.

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 11.00 ч.  на 03.07.2014 г. 

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Уведомление за отваряне на ценови оферти

Документацията по поръчката може да видите ТУК

 

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

 

Информация за извършено плащане

 

Информация за извършено плащане / 26.05.2015г.

 

Информация за извършено плащане / 11.06.2015г.

 

Информация за извършено плащане

 

Информация за извършено плащане - публикувано на 28.07.2015г.

Информация за извършено плащане - публикувано на 28.07.2015г.

Информация за извършено плащане - публикувано на 11.08.2015г.

Информация за извършено плащане - публикувано на 13.08.2015г.

Информация за извършено плащане - публикувано на 14.09.2015г.

Информация за извършена плащане - публикувано на 16.09.2015г.

Информация за извършено плащане - публикувано на 12.10.2015г.

Информация за извършено плащане - публикувано на 12.10.2015г.

Информация за извършено  плащане  - публикувано на 10.11.2015г.

Информация за извършено  плащане - публикувано на 12.11.2015г.

Информация за извършено плащане - публикувано на 14.12.2015г.

Информация за извършено плащане - публикувано на 14.12.2015г.

Информация за извършено плащане - публикувано на 12.01.2016г.

Информация за извършено плащане - публикувано на 12.01.2016г.

Информация за извършено плащане - публикувано на 10.02.2016г.

Информация за извършено плащане - публикувано на 11.02.2016г.

Информация за извършено плащане - публикувано на 10.03.2016г.

Информация за извършено плащане - публикувано на 14.03.2016г.

Информация за извършено плащане - публикувано на 13.04.2016г.

Информация за извършено плащане - публикувано на 21.04.2016г.

Информация за извършено плащане - публикувано на 17.05.2016г.

Информация за извършено плащане - публикувано на 17.05.2016г.

Информация за извършено плащане - публикувано на 14.06.2016г.

Информация за извършено плащане - публикувано на 23.06.2016г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 30.06.2016г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 19.07.2016г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 28.07.2016г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 23.08.2016г.

Информация за извършено плащане - публикувано на 04.10.2016г.

Информация за приключил договор - публикувано на 17.11.2016г.