Log in

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изработване на ПУП - ПРЗ за селищни образувания „Гуровица”, „Свети Иван”, „Грамадето”, „Кошерината”, „Карантията”, „Средореко”, „Асаница”, „Герачини улици” в землището на град Банско

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2014-0004.
Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП. Конкурсната документация е безплатна и всеки желаещ може да я изтегли от www.bansko.bg, раздел „Профил на Купувача”. Размерът  на  гаранцията   за участие е 2000лв. ( двехиляди лева ).

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 11:00 ч.  на 12.06.2014 г. 

 

РЕШЕНИЕ

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=603550&newver=2

ОБЯВЛЕНИЕ

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=603549&newver=2

 

Документация по поръчката можете да видите ТУК

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, уведомяваме всички заинтересовани лица, че публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изработване на ПУП-ПРЗ за селищни образувания „Гуровица”, „Свети Иван”, „Грамадето”, „Кошерината”, „Карантията”, „Средореко”, „Асаница”, „Герачини улици” в землището на град Банско, Община Банско, Област Благоевград, ще се извърши на 25.08.2014 г. от 14:00 ч.в община Банско, гр. Банско, Общинска администрация - Банско, площад "Никола Вапцаров" №: 1, етаж 2, Заседателна зала.

При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

САШКА ВЪЧКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

 

РЕШЕНИЕ № 09-1512 - класиране

Договор и приложения / 29.12.2014г.

Информация за авансово плащане / 29.12.2014г.

Информация за извършено периодично плащане - публикувано на 19.11.2015г.