Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ОХРАНА НА ОБЩИНСКИ ИМОТ – БИВША КАЗАРМА, ГР. БАНСКО И СГРАДИТЕ РАЗПОЛОЖEНИ В НЕЯ”

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Кметът на oбщина Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2014-0003.

Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП. Конкурсните документи се продават на “Фронт - офиса” в Община Банско всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа, до 15.05.2014 г., включително. Цената на конкурсната документация е 10.00 /десет/ лева без ДДС или 12.00 /дванадесет/ лева с ДДС. Размерът  на  гаранцията   за участие е 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева.

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 11:00 ч.  на 23.05. 2014 г. 

 

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Документация по поръчката можете да видите ТУК

Уведомление за отваряне на ценови оферти

 

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

 Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане / 20.04.2015г.

Информация за извършено плащане / 08.06.2015г.

 Информация за извършено плащане

Информация за периодично плащане - публикувано на 10.08.2015г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 20.08.2015г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 14.09.2015г.

Информация за извършено периодично плащане - публикувано на 06.11.2015г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 02.12.2015г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 18.12.2015г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 27.01.2016г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 10.03.2016г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 29.03.2016г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 17.05.2016г.

Информация за извършено плащане - публикувано на 14.06.2016г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 28.07.2016г.

Информация за окончателно плащане - публикувано на 23.08.2016г.

Информация за освободена гаранция - публикувано на 23.08.2016г.

Информация за приключил договор - публикувано на 23.08.2016г.