Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Външна техническа помощ за управление на проект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ””

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2012-009.

Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП. Конкурсните документи се продават на “Фронт - офиса” в Община Банско всеки работен ден от 9.00 до 17:00 часа, до 19.10.2012 г., включително. Цената на конкурсната документация е 5.00 лв. /пет лева/ без ДДС или 6.00 лв./шест лева/ с ДДС. Размерът  на  гаранцията  за участие  в процедурата е: 18 000 лв. /осемнадесет хиляди лева/.

Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 10.00 ч.  на 30.10.2012 г. 

 

Документацията по поръчката може да видите ТУК

 Информация за извършено междинно плащане

 Информация за плащане / 07.04.2015г.

 Допълнително споразумение № С - 00 - 37 / 24.04.2015г., към договор № Д-ОП-279/07.02.2013г.

 Информация за периодично плащане

Информация за периодично плащане - публикувано на 12.10.2015г.

Информация за окончателно плащане - публикувано на 28.12.2015г.

Информация за изпълнение на договор - публикувано на 22.03.2017г.