Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ: ПОДГОТОВКА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНО ОФОРМЛЕНИЕ НА УЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ И „ПЛ. 24-ТИ МАЙ“

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ОТКРИТАПРОЦЕДУРА ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:

ПОДГОТОВКА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНО ОФОРМЛЕНИЕ НА

УЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ И „ПЛ. 24-ТИ МАЙ“

ГР. БАНСКО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО


Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички
заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2014-0001.
Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП. Конкурсната документация е безплатна и всеки желаещ може да я изтегли от www.bansko.bg, раздел „Профил на Купувача”. Размерът  на  гаранцията   за участие е 830 лв. (осемстотин и тридесет лева).

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 14:00 ч.  на 17.03. 2014 г. РЕШЕНИЕ

 http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=585765&newver=2

ОБЯВЛЕНИЕ

 http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=585767&newver=2

 

Разяснение 1

Уведомление за промяна на часа на отваряне на офертите

Уведомление за отваряне на ценовите оферти

 

Информация за извършено плащане / 08.06.2015г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - публикувано на 12.03.2019г.