Log in

"ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:“Възлагане на обществен превоз на пътници от републиканската, областна и общинска транспортна схема от квотата на Община Банско”

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


Възлагане на обществен превоз на пътници от републиканската, областна и общинска транспортна схема от квотата на Община Банско”

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2013-0014.
Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП. Конкурсните документи се продават на “Фронт - офиса” в Община Банско всеки работен ден от 9.00 до 16:30 часа, до 11.12.2013 г., включително. Цената на конкурсната документация е 10.00 /десет/ лева без ДДС или 12.00 /дванадесет/ лева с ДДС. Размерът  на  гаранцията  за участие  в процедурата е в размер на - 3 600.00 лв. (три хиляди и шестстотин лева) без ДДС.

Офертите ще бъдат отворени в  стая 207, ет. 2 в сградата  на  Общинска администрация, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 11.00 ч.  на 19.12.2013 г. 

РЕШЕНИЕ

 http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=570866&newver=2

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=570867&newver=2

 

Уведомление за промяна на часа на отваряне на офертите

Уведомление за отваряне на ценовите оферти

Информация за извършено плащане - публикувано на 31.10.2014г.

Информация за извършено плащане - публикувано на 11.12.2014г.

Информация за извършено плащане - публикувано на 27.02.2015г.

Информация за извършено плащане - публикувано на 07.08.2015г.

Информация за окончателно плащане - публикувано на 02.12.2015г.

Информация за приключил договор - публикувано на 14.12.2015г.