Log in

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ЧАСА НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Извършване на строително – монтажните работи по проект: "Благоустройство и рехабилитация..."

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

УВЕДОМЛЕНИЕ  ЗА ПРОМЯНА НА ЧАСА  НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:  

Извършване на строително – монтажните работи по проект: „Благоустрояване и рехабилитация на общински имоти на територията на населени места в община Банско – град Добринище, село Места и село Филипово”,
със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Реконструкция на улична мрежа и изграждане на тротоари на територията на село Филипово, община Банско” и „Изграждане на тротоари и улично осветление на територията на село Места, община Банско”;

Обособена позиция 2: „Извършване на строително-монтажни работи за паркоустройство и благоустройство на парк в град Добринище, община Банско”;

На основание чл. 68, ал. 2 от Закона за обществените поръчки,  уведомяваме всички заинтересовани лица, че се променя часа на отваряне на офертите по горепосочената обществена поръчка. Публичното отваряне на офертите, представени от участниците, ще се състои на 03.07.2013 г. от 15:00. часа в община Банско, гр. Банско, Общинска администрация - Банско, площад "Никола Вапцаров" №: 1, етаж 2, стая 207.

При отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация. 

 

ГЕОРГИ ИКОНОМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО