Log in

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, уведомяваме всички заинтересовани лица, че публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата на територията, разположена в източната част на гр. Банско” ще се извърши на 28.03.2013 г. от 15:00 ч. в община Банско, гр. Банско, Общинска администрация - Банско, площад "Никола Вапцаров" №: 1, етаж 2, стая 207. При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.


   САШКА ВЪЧКОВА

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА