Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Маркетингови, рекламни дейности и публичност на проект: "Банско, Разлог и Кресна в прегръдката на Пирин"

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 


„Маркетингови, рекламни дейности и публичност на проект: „Банско, Разлог и Кресна в прегръдката на Пирин” със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Организиране на рекламна и маркетингова кампания”;

Обособена позиция 2: „Осъществяване на мерки за информация и публичност на проекта”

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2013-0008.
Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП. Конкурсните документи се продават на “Фронт - офиса” в Община Банско всеки работен ден от 9.00 до 17:00 часа, до 07.05.201
3 г., включително. Цената на конкурсната документация е 10.00 лв. /десет лева/ с ДДС. Размерът  на  гаранцията  за участие  в процедурата ев размер на:

-     За обособена позиция 1: 2000.00 лв. (две хиляди лева) без ДДС;

-         За обособена позиция 2: 30.00 лв. (тридесет лева) без ДДС;

Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 10.00 ч.  на 15.05.2013 г. 

 

Решението можете да видите ТУК.

Обявлението можете да видите ТУК.

Уведомление за отваряне на ценовите оферти

 

Статус: Възложена.