Log in

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, уведомяваме всички заинтересовани лица, че публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на електроматериали за нуждите на Община Банско” ще се извърши на 12.06.2013 г. от 11:00 ч. в община Банско, гр. Банско, Общинска администрация - Банско, площад "Никола Вапцаров" №: 1, етаж 2, стая № 207.

При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.