Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: “Доставка на електроматериали за нуждите на Община Банско”

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2013-0009.
Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП. Конкурсните документи се продават на “Фронт - офиса” в Община Банско всеки работен ден от 9.00 до 17:00 часа, до 08.05.2013 г., включително. Цената на конкурсната документация е 24.00 лв. /двадесет и четири лева/ с ДДС. Размерът  на  гаранцията  за участие  в процедурата е в размер на - 2000.00 лв. (две хиляди лева) без ДДС.

Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 14.00 ч.  на 16.05.2013 г. 

Решението можете да видите ТУК.

Обявлението можете да видите ТУК.

Статус: Възложена.

 

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

 

Информация за извършено плащане / 08.06.2015г.

 

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане - публикувано на 11.08.2015г.

Информация за окончателно плащане - публикувано на 14.09.2015г.

Информация за изпълнен договор - публикувано на 14.09.2015г.

Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение - публикувано на 14.09.2015г.