Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БАНСКО”

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2013-0012.

Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП. Конкурсните документи се продават на “Фронт - офиса” в Община Банско всеки работен ден от 9.00 до 16:00 часа, до 26.06.2013 г., включително. Цената на конкурсната документация е 12.00 лв. /десет лева/ с ДДС. Размерът  на  гаранцията  за участие  в процедурата е: 2 500 лева (две хиляди и петстотин лева).

Офертите ще бъдат отворени в   Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” №1, ет.2 стая 207   в 10.00 ч.  на 04.07.2013 г. 

Решението можете да видите ТУК.

Обявлението можете да видите ТУК.

Уведомление за промяна на часа и датата на отваряне на офертите

Уведомление за отваряне на ценовите оферти

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - публикувана на 20.12.2016 г.

 

Статус: Възложена.