Log in

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, уведомяваме всички заинтерисовани лица, че публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Предоставяне на консултантски услуги за извършване на съвместно провеждане на проучвания и разработване на анализи в община Банско и община Кройдън на съществуващите механизми за професионална реализация, за честни и прозрачни процедури за израстване в кариерата, за равни възможности за мъжете и жените, за привличане на хора в неравностойно положение на работа, за иновации и устойчиво развитие в управлението на човешките ресурси и Идентифициране и трансфер на добрите практики от община Кройдън в община Банско, в областта на атестацията на служителите, подбора на човешките ресурси, дистанционно обучение на служителите, въвеждане на млади специалисти в естеството на работа, организация и управление на обученията и в областта на медиацията относно приложимостта й в управлението на човешките ресурси. ще се извърши на 28.05.2013 г. от 14:00 ч. в община Банско, гр. Банско, Общинска администрация - Банско, площад "Никола Вапцаров" №: 1, етаж 2, стая № 207.

При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

 

   СТОЙЧО БАНЕНСКИ

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА