Log in

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, уведомяваме всички заинтерисовани лица, че публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на Изпълнител за извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско – Банско кръстопът на цивилизациите”, ще се извърши на 31.05.2013 г. от 16:00 ч. в община Банско, гр. Банско, Общинска администрация - Банско, площад "Никола Вапцаров" №: 1, етаж 2, стая № 207.

При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

 

   ДИМИТЪР РУСКОВ

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА