Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: „Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Благоустрояване и рехабилитация на общински имоти на територията на населени места в община Банско – град Добринище, село Места и село Филипово”

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

със следните обособени позиции:

 

Обособена позиция 1: „Реконструкция на улична мрежа и изграждане на тротоари на територията на село Филипово, община Банско” и „Изграждане на тротоари и улично осветление на територията на село Места, община Банско”;

 

Обособена позиция 2: „Извършване на строително-монтажни работи за паркоустройство и благоустройство на парк в град Добринище, община Банско”;  

 

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2013-0011.

Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП. Конкурсните документи се продават на “Фронт - офиса” в Община Банско всеки работен ден от 9.00 до 17:00 часа, до 25
.06.2013 г., включително. Цената на конкурсната документация е 10.00 лв. /десет лева/ с ДДС. Размерът  на  гаранцията  за участие  в процедурата е: 14 756.94 лева (четиринадесет хиляди седемстотин петдесет и шест лева и деветдесет и четири стотинки).

Офертите ще бъдат отворени в   Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” №1, ет.2 стая 207   в 10.00 ч.  на 03.07.2013 г. 

 

Решението можете да видите ТУК.

Обявлението можете да видите ТУК.

Документацията по поръчката може да видите ТУК

Уведомление за отваряне на ценовите оферти

Протокол на комисия

Решение за избор на изпълнител

Информация за извършено авансово плащане / 09.10.2014г. по Обособена позиция 1

Информация за извършено междинно плащане / 08.12.2014г. по Обособена позиция 1

Приложения към договор по обособена позиция 2

Договор по обособена позиция 2

Информация за авансово плащане

Информация за междинно плащане / 11.03.2015 г.

 

Информация за извършено плащане по обособена позиция 2/ 26.05.2015г.

 

Информация за окончателно плащане по Обособена позиция 1 - публикувано на 28.07.2015г.

Информация за окончателно плащане по Обособена позиция 2 - публикувано на 28.07.2015г.

 

Информация за приключил договор по Обособена позиция 1 - публикувано на 31.07.2015г.

Информация за окончателно плащане - непредвидени разходи по Обособена позиция 2 - публикувано на 10.08.2015г.

Информация за изпълнен договор по Обособена позиция 2 - публикувано на 14.08.2015г.