Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: ”Рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата на територията, разположена в източната част на гр. Банско”

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


”Рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата на територията, разположена в източната част на гр. Банско”

по проект на Община Банско:

„Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ” финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”.

 

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2012-0020.

Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл.14, ал.1, т.1 от ЗОП. Конкурсните документи се продават на “Фронт - офиса” в Община Банско всеки работен ден от 9.00 до 17:00 часа, до 04.01.2013 г., включително. Цената на конкурсната документация е 10.00 лв. /десет лева/ без ДДС или 12.00 лв./дванадесет лева/ с ДДС. Размерът  на  гаранцията  за участие  в процедурата е: 269 000 лв. /двеста шестдесет и девет хиляди лева/.

Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 10.00 ч.  на 15.01.2013 г. 

 

Решението можете да видите ТУК.

Обявлението можете да видите ТУК.

Документацията по поръчката може да видите ТУК

 

Информация за извършено  плащане

Допълнително споразумение С-00-34 към Договорно Споразумение № Д-ОП-300

 

Информация за плащане / 07.04.2015г.

 

Информация за периодично плащане

Информация за периодично плащане - публикувано на 27.08.2015г.

Информация за извършено периодично плащане - публикувано на 06.10.2015г.

Информация за извършено периодично плащане - публикувано на 19.11.2015г.

Информация за извършено периодично плащане - публикувано на 25.01.2016г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - публикувано на 09.11.2017г.