Log in

Предоставяне на достъп до обществена информация

 • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
 • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Достъпът до обществена информация е регламентиран в Закона за достъп до обществена информация  - изтегли закона

Съгласно  чл. 2 от Закона за достъп до обществена информация  „Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”

Видовете обществена информация са:

ОФИЦИАЛНА: „Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.” – чл. 10 от ЗДОИ

СЛУЖЕБНА: „Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.”– чл. 11 от ЗДОИ

Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”

ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Националния архивен фонд на Република България /чл. 8 от ЗДОИ/.

Обжалването на решенията и отказите за предоставяне на достъп до обществена информация е съгласно:

Чл. 40. (1) „Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред административните съдилища или пред Върховния административен съд в зависимост от органа, който е издал акта, по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.

 


Заявления за достъп до обществена информация се приемат:

 • всеки работен ден
  от 7.30 до 18.00 часа
  на "Фронт офис" на Община Банско, 
  пл. „Никола Вапцаров” № 1;
 • на и-мейла на Община Банско This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;
 • Чрез системата за сигурно електронно връчване;

Приемането на устни запитвания се извършва от 
Сашка Иванова Бояджиева – главен специалист „Фронт офис”
Телефон за контакт: 0749/88648 Сашка Бояджиева

Заповед № 09-19-563/26.11.2019г.

Място за четене на предоставената информация -  ст.208 в Общинска администрация Банско

Заповед № 09-19-264/30.05.2019г.


Заявление за достъп до обществена информация

Заповед № 09-19-563/26.11.2019г. на кмета на общината за определяне налица, компетентни да вземат решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация

Заповед № 09-19-264/30.05.2019г. на кмета на общината за определяне на длъжностно лице, което отговаря пряко за предоставянето на обществена информация и мястото за четене на предоставената информация

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на  обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Община Банско, утвърдени със Заповед 09-19-322/10.07.2019г.

Приложение № 1 – Обеазец на заявление за достъп до обществена информация

Приложение № 2 – Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация

Приложение № 3 – Решение за предоставяне достъп до обществена информация

Приложение № 4 – Решение за предоставяне на частичен достъп до обществена информация

Приложение № 5- Решение за отказ до достъп до обществена информация

Приложение № 6 – Протокол за получаване на информация по ЗДОИ

Процедурата за повторно използване на информация от обществения сектор се определя в глава IV на ЗДОИ и се извършва по реда на Раздел пети от Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Община Банско

Заплащането на услугата се определя на основание чл.41ж, ал. 5 от ЗДОИ и Заповед ЗМФ № 1472 от 29 ноември 2011г.

Такси за повторно ползване на информация

Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване /Приложение 1/

Информация, предоставена повече от 3 пъти съгласно глава трета на ЗДОИ

За периода 01.01.2018-31.12.2018 г. г. няма информация, предоставена повече от три пъти от община Банско, съгласно глава III от ЗДОИ. 

За периода 01.01.2017-31.12.2017 г. г. няма информация, предоставена повече от три пъти от община Банско, съгласно глава III от ЗДОИ. 

За периода 01.01.2016-31.12.2016 г. г. няма информация, предоставена повече от три пъти от община Банско, съгласно глава III от ЗДОИ. 

Категориите информация класифицирани като служебна тайна в Община Банско

Списък на разсекретени по §9 документи

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за дейност на Община Банско по ЗДОИ

Публични регистри съхранявани от община Банско

Протокол за преглеждане на първи или единствени екземпляри на документи и материали, носители на класифицирана информация с цел премахване на нивата на класификация (няма)

Годишни отчети

Архив