Log in

Регистър на Държавен план-прием в средните училища и професионалните гимназии за учебната 2023/2024 година

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

                                  

РЕГИСТЪР

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ  В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ В ОБЩИНА БАНСКО ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

                          

УЧИЛИЩЕ

ДЪРЖАВЕН

ПЛАН-ПРИЕМ

РЕАЛИЗИРАН

ПРИЕМ

 

Профил, специалност,

брой места за учениците:

Брой записани ученици към 15.09.2023 г.

 

Средно училище  „Неофит Рилски”

гр. Банско

 

VIII клас: 1 паралелка - 26 места

1.Чужди езици – 26 места

 

VIII клас: 1 паралелка – 22 ученици

1.Чужди езици – 22 ученици

 

Професионална гимназия по електроника и енергетика – гр. Банско

 

VIII клас: 3 паралелки - 52 места

1.Компютърна техника и технологии – 13 места

2.Приложно програмиране – 13 места

3. Електрически превозни средства (с очакван недостиг на пазара на труда)  – 26 места

VIII клас: 3 паралелки – 49 ученици

1.Компютърна техника и технологии – 12 ученици

2.Приложно програмиране – 13 ученици

3. Електрически превозни средства (с очакван недостиг на пазара на труда)  – 24 ученици

 

Професионална лесотехническа гимназия  „Никола Вапцаров”

гр. Банско

 

VIII клас: 1 паралелки - 26 места

1. Горско и ловно стопанство (с очакван недостиг на пазара на труда) – 13 места

2. Горско стопанство и дърводобив – 13 места

VIII клас: 1 паралелка – 26 ученици

1. Горско и ловно стопанство (с очакван недостиг на пазара на труда) – 13 ученици

2.Горско стопанство и дърводобив – 13 ученици

 

Гимназия по туризъм  „Алеко Константинов” гр. Банско

 

VIII клас: 1 паралелка - 26 места

1.Производство на кулинарни изделия и напитки (с очакван недостиг на пазара на труда) – 13 места

2. Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения (с очакван недостиг на пазара на труда– 13 места

VIII клас: 1 паралелка – 18 ученици

1.Производство на кулинарни изделия и напитки (с очакван недостиг на пазара на труда) – 9 ученици

2. Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения (с очакван недостиг на пазара на труда) – 9 ученици

                                                                                                Източник: НЕИСПУО