Log in

Детски заведения

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО - 2022г.

 1.

 Наименование на градината

 ДГ „Здравец”,

гр. Банско

ДГ ,,Слънце”,

с. Места

ДГ „Мечо Пух”

гр. Добринище

2.

Регистрационен номер

на вписване

№ ОБ-01 / 15.08.2017 г.

№ ОБ-02 / 15.08.2017 г.

№ ОБ-03 / 22.01.2018 г.

 3.

 Община, град/село

Община Банско, гр. Банско

Община Банско, с. Места

Община Банско, гр. Добринище

 4.

 Адрес на управление

гр. Банско

ул. „Неофит Рилски” №27

с. Места, община Банско,

област Благоевград

гр. Добринище

ул. „Освобождение” №11

 5.

 Булстат

101614486

811171487

177216816

6.

 Телефон

0749/ 88318

0885894095

074422600;  074422601

 7.

 Е-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 8.

 Интернет страница

https://dgbansko.com/

няма

няма

 9.

 Директор

Магдалина Костадинова Тодорова

Елена Христова Боденова

Иванка Костадинова Бонкина

 10.

 Акт за създаване на градината

Решение №389/31.08.2001г. на Общински съвет - Банско за обединяване на ЦДГ и Детска ясла в Обединено детско заведение

 

Решение № 494, Протокол № 26 от  31.08.2017 г. на Общински съвет - Банско

 11.

 

Филиали, адрес, телефон

 

1.ДГ.№ 1 /Голева градина/, ул.,,Пирин” № 12,  тел.: 0879068553

2. ДГ № 3 , ДГ № 4, ДГ № 5 и

Детска ясла

 ул. ,,България” №  6

тел.: 0879069212

3. ДГ № 6

ул. Муратово езеро” № 3

тел.: 0879558606

1. ДГ „Слънце”

Основна сграда – с. Места, общ. Банско – тел.: 0885605212

2. Филиал - с. Филипово, общ. Банско - тел.: 0885605212

1.Две групи - III и IV подготвителна група

в ОУ „Св. Климент  Охридски”,

ул. „Иван Галчев” № 21

 12

 Работно време

От 6:30 часа до 18:30 часа

От 7:00 часа до 18:00 часа

От 6:30 часа до 18:30 часа

 

13

 

Условия за достъп на деца с увреждания

 

Изградени рампи има в ДГ № 4 и ДГ № 6.

В ДГ № 6 има и асансьор за деца с увреждания.

Няма изградени рампи

Няма изградени рампи

 

14

 

Капацитет,

 леглова база

Занимални помещения-

яслена група – 3 бр.

Легла – 57 бр.

Занимални помещения-

първа група – 4 бр.

Легла – 102 бр.

Занимални помещения-

втора група  - 3 бр.

Легла – 82 бр.

Занимални помещения-

трета група – 4 бр.

Легла – 106 бр.

Занимални помещения-

четвърта група – 3 бр.

Легла – 81 бр.

Занимални помещения-

яслена група – 0 бр.

Легла – 0 бр.

Занимални помещения-

първа група

Легла – 13 бр.

Занимални помещения-

втора група

Легла – 13 бр.

Занимални помещения-

трета група

Легла – 10 бр.

Занимални помещения-

четвърта група

Легла – 8 бр.

Занимални помещения-

яслена група – 1 бр.

Легла – 27 бр.

Занимални помещения-

първа група – 1 бр.

Легла – 30 бр.

Занимални помещения-

втора група -0 бр.

Легла – 0 бр.

Занимални помещения-

трета група – 1 бр.

Легла – 30 бр.

Занимални помещения-

четвърта група – 1 бр.

Легла – 30 бр.

 

15

 

Източници на финансиране

Държавна субсидия:  1 559 983 лв.

Общинска субсидия: 220 000 лв.

Сключени договори за проекти и програми – 0 лв.

Международни фондове

и програми – 0 лв.

Дарения – 0 лв.

Собствени приходи – 0 лв.

Други приходи за 2022г.. – 0 лв.

Държавна субсидия: 170 643лв.

Общинска субсидия: 20 000 лв.

Сключени договори за

 проекти и програми -0 лв.

Международни фондове

 и програми – 0 лв.

Дарения – 0 лв.

Собствени приходи – 0 лв.

Други приходи за 2022г. – 0 лв.

Държавна субсидия:  465 207 лв.

Общинска субсидия: 50 000 лв.

Сключени договори за проекти и програми – 0 лв.

Международни фондове

и програми – 0 лв.

Дарения – 0 лв.

Собствени приходи – 0 лв.

Други приходи за 2022г. – 0 лв.

 

16

 

Участия в проекти

Регионални – 0 бр.

Национални- 0 бр.

Международни – 2 бр.

1.BG05M20P001-3.005-0004 „АПСПО”- ОП  НОИР

2.BG05M20P001-3.018-0001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ”- ОП  НОИР       

Регионални – 0 бр.

Национални – 0 бр.:

Международни – 0 бр.

Регионални – 0 бр.

Национални – 2 бр.

Международни – 0 бр.

.

Национални програми на МОН:

1.Оптимизация на щатната структура на персонала в ДГ.

2.Без свободен час, модул „Без свободен час в ДГ”

 

17

 

Брой персонал/

 щатни бройки

 

Общо щатни бройки - 68 бр.

Педагогически  – 31 бр.

Непедагогически  - 35 бр.

Административен  - 2 бр.

 

Участия на персонала в квалификационни форми:

1.Вътрешно институционални-методически обединения

2.Обучения от външни фирми:

През м. юли 2021г. обучение по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”.

 

Общ брой: 7,75 бр.

Педагогически - 3 бр.

Непедагогически - 4,5 бр.

Административен - 0,25 бр.

Участия на персонала в

 квалификационни форми:

1. Ефективни техники за комуникация и за подобряване на взаимодействието между семейството и образователната институция.

 

Общо щатни бройки - 17 бр.

Педагогически  – 7 бр.

Непедагогически  -  9 бр.

Административен  - 1 бр.

Участия на персонала в квалификационни форми:

1. Обучения, семинари за повишаване на професионалната квалификация на учителите – ПКС, кредити за кариерно развитие. Участия в конференции, срещи за обмяна на опит и др.

 

18

 

Средна месечна брутна заплата

 на едно лице

- на целия персонал – 1 221 лв.

- на педагогическия -  1 478 лв.

- на непедагогически – 914 лв.

- на административен – 1 359 лв.

- на целия персонал –  1 144,01 лв.

- на педагогически –  1 555,60 лв.

- на непедагогически-  845,35 лв.

- на административен-  383,85 лв.

- на целия персонал – 1 363,26лв.

- на педагогически – 1834,72 лв.

- на непедагогически – 1 033,24лв.

- на административен – 1 348,80лв.