Log in

Детски заведения

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО - 2021г.

1.

 

Наименование на градината

 

 

ДГ „Здравец”,

гр. Банско

          

ДГ ,,Слънце”,

с. Места

 

ДГ „Мечо Пух”

гр. Добринище

2.

Регистрационен номер

на вписване

№ ОБ-01 / 15.08.2017г.

№ ОБ-02 /15.08.2017 г.

№ ОБ-03 / 15.08.2017г.

3.

Община, град/село

Община Банско, гр. Банско

Община Банско, с. Места

Община Банско, гр. Добринище

4.

Адрес на управление

гр. Банско

ул. „Неофит Рилски” №27

с. Места

гр. Добринище

ул. „Освобождение” №11

5.

Булстат

101614486

811171487

177216816

6.

Телефон

0749/ 88318

0885894095

074422600;  074422601

7.

Е-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8.

Интернет страница

няма

няма

няма

9.

Директор

Маргарита Михайлова Осенова

Елена Христова Боденова

Иванка Костадинова Бонкина

10.

Акт за създаване на градината

1.Решение №389/31.08.2001г. на ОбС-Банско за обединяване на ЦДГ и Детска ясла в Обединено детско заведение

 

Решение № 494, Протокол №26/ 31.08.2017г. на ОбС - Банско

 11.

Филиали, адрес, телефон

 

1.ДГ.№ 1 /Голева градина/, ул.,,Пирин” № 12,  тел. 0879068552

2. ДГ № 3 , ДГ № 4, ДГ № 5 и

Детска ясла

 ул. ,,България” №  6

Тел.: 0879069212

1. с. Филипово,общ. Банско

 тел. 0885894095

1.Две групи - III и IV подготвителна група

в ОУ „Св. Климент  Охридски”,

ул. „Иван Галчев” № 21

12

Работно време

От 6:30 часа до 18:30 часа

От 7:30 часа до 17:30часа

От 6:30 часа до 18:30 часа

13

Условия за достъп на деца с увреждания

 

 

Само в ДГ № 4 на ул.”България” № 6 има изградена рампа.

Няма изградени рампи

Няма изградени рампи

14

Капацитет,

 леглова база

Занимални помещения-

яслена група – 3 бр.

Легла – 57 бр.

Занимални помещения-

първа група – 3 бр.

Легла – 82 бр.

Занимални помещения-

втора група  - 3 бр.

Легла – 79 бр.

Занимални помещения-

трета група – 3 бр.

Легла – 81 бр.

Занимални помещения-

четвърта група – 3 бр.

Легла – 78 бр.

Занимални помещения-

яслена група – 0 бр.

Легла – 0 бр.

Занимални помещения-

първа група – 1 бр.

Легла – 12 бр.

Занимални помещения-

втора група 1 бр.

Легла – 13 бр.

Занимални помещения-

трета група – 1 бр.

Легла – 10 бр.

Занимални помещения-

четвърта група – 1 бр.

Легла – 10 бр.

Занимални помещения-

яслена група – 1 бр.

Легла – 27 бр.

Занимални помещения-

първа група – 1 бр.

Легла – 30 бр.

Занимални помещения-

втора група -0 бр.

Легла – 0 бр.

Занимални помещения-

трета група – 1 бр.

Легла – 30 бр.

Занимални помещения-

четвърта група – 1 бр.

Легла – 30 бр.

15

Източници на финансиране

Държавна субсидия:  1 580 762 лв.

Общинска субсидия: 200 000 лв.

Сключени договори за проекти и програми – 0 лв.

Международни фондове

и програми – 0 лв.

Дарения – 0 лв.

Собствени приходи – 0 лв.

Други приходи за 2021г.. – 0 лв.

Държавна субсидия: 186 965лв.

Общинска субсидия: 22 000 лв.

Сключени договори за

 проекти и програми -10 876 лв.

Международни фондове

 и програми – 0 лв.

Дарения – 0 лв.

Собствени приходи – 0 лв.

Други приходи за 2021г. – 0 лв.

Държавна субсидия:  428 774 лв.

Общинска субсидия: 50 000 лв.

Сключени договори за проекти и програми – 0 лв.

Международни фондове

и програми – 0 лв.

Дарения – 0 лв.

Собствени приходи – 0 лв.

Други приходи за 2021г. – 0 лв..

16

Участия в проекти

Регионални – 0 бр.

Национални- 0 бр.

Международни – 3 бр.

1.BG05M20P001-3.005-0004 „АПСПО”-ОП  НОИР

2.BG05M20P001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН”-ОП  НОИР

3.BG05M20P001-3.018-0001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ”-ОП  НОИР

Регионални – 0 бр.

Национални – 1 бр.:

Международни – 0 бр.

Регионални – 0 бр.

Национални – 2 бр.

Международни – 0 бр.

.

Национални програми на МОН:

1.Оптимизация на щатната структура на персонала в ДГ.

2.Без свободен час, модул „Без свободен час в ДГ”

 

17

 

Брой персонал/

 щатни бройки

 

Общо щатни бройки/- 62 бр.

Педагогически  – 29 бр.

Непедагогически  - 31 бр.

Административен  - 2 бр.

 

Участия на персонала в квалификационни форми:

1.Вътрешно институционални-методически обединения

2.обучения от външни фирми:

През м. Август 2020г. обучение по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”.

 

Общ брой: 8,25 бр.

Педагогически: 3,25 бр.

Непедагогически:  4 бр.

Административен: 0,5 бр.

Участия на персонала в

 квалификационни форми:

-Обучение за придобиване на професионална квалификационна степен

-обучение за работа с платформата Teams, която се използва при дистанционно обучение

 

Общо щатни бройки - 18 бр.

Педагогически  – 8 бр.

Непедагогически  -  9 бр.

Административен  - 1 бр.

Участия на персонала в квалификационни форми:

-Обучения, семинари за повишаване на професионалната квалификация на учителите – ПКС, кредити за кариерно развитие. Участия в конференции, срещи за обмяна на опит и др.

 

18

 

Средна месечна брутна заплата

 на едно лице

- на целия персонал – 1234 лв.

- на педагогическия- 1507 лв.

- на непедагогически – 970 лв.

- на административен – 1359 лв.

- на целия персонал – 1174,40 лв.

- на педагогически – 1557,56  лв.

- на непедагогически- 897,68 лв.

- на административен- 373,75 лв.

- на целия персонал –1321,95 лв.

- на педагогически – 1836,35 лв.

- на непедагогически - 961,87 лв.

- на административен-1223,00лв.