Log in

Професионална практическа подготовка на ученици от ПГЕЕ - Банско в областта на ИКТ във Великобритания

Динамичният, високотехнологичен и глобализиращ се свят поставя непрекъснато нови предизвикателства към развитието на ПГЕЕ- Банско като гъвкава и адаптивна система. Чрез участието си с проект „Професионална практическа подготовка на ученици в областта на ИКТ във Великобритания” по програма „Еразъм+”, гимназията ще има възможност да изпълни поставените си цели и след изпълнението на проекта да ги актуализира и надгради.

Необходимо е усвояване на нови знания, умения и компетенции, получаване на реална представа за изискванията на европейския бизнес към обучението и прилагане на европейските стандарти, разширяване кръгозора на децата, създаване на по-привлекателен образ на професионалното образование и обучение, както и формиране на креативно мислене у младите хора, необходимо им за успешната им професионална реализация.

Участниците в проекта са ученици от десети и единадесети клас на ПГЕЕ- Банско. По време на стажа, младите хора ще се запознаят с организацията на труда и културните забележителности на Великобритания. Преминалите производствена практика в реална работна среда ще получат сертификат Europass мобилност, който ще бъде част от Европейския им паспорт. Документът ще даде възможност на притежателя си да бъде оценен по време на бъдеща европейска мобилност за учене и търсене на работа.

 

erasmusplus