Log in

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО : Публично обявяване по заявление от  „Шелби България”ЕООД за откриване на процедура по издаване на разрешително за ползване  на повърхностнен воден обект, публична общинска собственост, землище на гр.Банско, община Банско, област Благоевград,  за изграждане на нови системи и съоръжения.

1.    Полагане на кабелна линия 20кV.

2.    Наименование на водните  обекти:
-    ПИ с идентификатор 02676.17.1515, с площ 482 кв.м, трайно предназначение на територията : Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване :За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение.
-    ПИ с идентификатор 02676.17.1491, с площ 1872 кв.м, трайно предназначение на територията : територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: За друг вид водно течение , водна площ, съоръжение.

3.    Място на използване на водия обект, описание, надморска височина, георграфски координати, местност, код по  административно-териториална и териториална единица :
-    ПИ с идентификато 02676.117.1515 по КК и КР на гр.Банско,
Х = 4634113.492 ;  У = 332332.797;
-    ПИ с идентификатор 02676.17.1491 по КК и КР на гр.Банско,
Х = 4633953.195;  У = 332349.055.

4.    Площ необходима за изграждане а съоръжения във водния обект:
-    ПИ 02676.17.1515 – 0,052 дка;
-    ПИ 02676.17.1491 – 0,086 дка.

5.    Условията, при които би могло да се предостави правото  за използване на водите:
-    Опазване на водите и околната среда в съответствие с приложимото законодателство и целите на ПУРБ и ПУРН
-    Предоставяне на информация за изпълнени дейности;
-    Изпълнението на разрешените дейности;
-    Осигуряванен на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното.

6.    Мяста за представяне на писмени възражение и предложения от заинтересованите лица – представяне в Общинска администрация Банско.

Становища, искания, възражения и условия ще бъдат приемани само в рамките на 14-дневния срок на публично обявяване.Необходимо е те да се представят в Обшинска администрация Банско.

cao final 1

cao final 1

eobshtina

konsultacii

cao final 1

eobshtina

hotline

cao final 1

konsultacii

image001

e-paybaner

easypay

НОВИНИ

СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПП ГЕРБ С РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА БАНСКО

По инициатива на народния представител Александър Мацурев, днес в Община Банско се състоя среща между...

Общински съвет Банско