Log in
НАЙ-НОВО:

Обръщение на кмета на община Банско Иван Кадев

19-10-2020 Новини за Банско

Уважаеми български лекари, С огромно уважение ви поздравявам по случай Деня на българския лекар...

Виж повече

УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА БАНСКО Е СВЪРЗАНО С РАЗЛИЧНИ В…

19-10-2020 Новини за Банско

По покана на кмета на общината Иван Кадев, на работна среща в Банско...

Виж повече

ЗАПОЧВА РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ МАРШРУТИ Н…

15-10-2020 Новини за Банско

С празничен водосвет беше дадено началото на строително-монтажните работи по рехабилитация на част...

Виж повече

БАНСКО РЕЦИКЛИРА! Всички заедно за природата!

13-10-2020 Новини за Банско

През м. октомври стартира кампания за събиране и рециклиране на отпадъци от хартия...

Виж повече

УЧРЕДИ СЕ РЕГИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА – БАНСКО

12-10-2020 Новини за Банско

Занаятчии от Банско и техни колеги от други градове учредиха Регионална занаятчийска камара...

Виж повече

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА БАНСКО

На основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност  на държавни служители и Заповед № 07-20-3/17.01.2020 год.на Кмета на община Банско,

О Б Я В Я В А  КОНКУРС
 
За длъжността  СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА  БАНСКО при следните условия:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
-минимална образователна степен: магистър
-минимален ранг – ІІІ младши
-или минимален професионален опит: 4 години

2. Специфични изисквания за длъжността:
Кандидатите да отговарят на изискванията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.

3. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Работа с компютър: Word, Excel, Internet, работа с правно информационни продукти, работа с електронни регистри и системи, свързани с  работата на администрацията.

4. Съгласно чл.33, т.1 и чл.34, ал.1 от   Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност  на държавни служители, конкурсът да се проведе чрез:
•    решаване на тест  и  интервю.

5. Кратко описание на длъжността:  

Секретарят ръководи общинската администрация, като координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и разпореждания на органа на държавна власт. Отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на  целите на администрацията. Подпомага дейността на кмета на общината, съобразно действащите нормативни актове и изпълнява функции, възложени му от кмета.

Отговаря за условията на работа на служителите на общината и за организационно техническото обезпечаване на дейността им;

Организира деловодното обслужване, документооборота  и общинския архив;

Отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и провеждането на изборите и местните референдуми;

Отговаря за разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;

6. Минимален размер на основната месечна заплата  за длъжността: 750.00 лв
Основния размер на месечната заплата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

7. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:
•    Заявление за участие  в конкурс, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал.2 от НПКПМДСл /по образец/;
•    Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл /по образец/;
•    Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността;
•    Документ за присъден ранг, ако лицето е работило като държавен служител /копие от служебна книжка или заповед за присъден ранг/;
•    Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова, служебна, осигурителна книжка/;
•    Професионална автобиография;

8.  Подаването на заявлението за участие в конкурса и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или от упълномощен представител на адрес: област Благоевград, община Банско, град Банско, пл.”Никола Й.Вапцаров” № 1 в стая 303 на Общинска администрация Банско.

9. Документите по т.7 се подават в срок  10 /десет/ дни  след датата на  публикуване на обявата / всеки работен ден  от 08.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа/, телефон  за контакт 0749/88642;
        
10. Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за обяви и съобщения, както и на сайта на община Банско  www.bansko.bg.

cao final 1

cao final 1

eobshtina

konsultacii

cao final 1

eobshtina

hotline

cao final 1

konsultacii

image001

e-paybaner

easypay

НОВИНИ

Обръщение на кмета на община Банско Иван Кадев

Уважаеми български лекари, С огромно уважение ви поздравявам по случай Деня на българския лекар и Деня...

Общински съвет Банско