ОБЯВЛЕНИЕ

  • PDF

ОБЩИНА БАНСКО

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14, ал.1 и във връзка с чл.15, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност  на държавни служители,

О Б Я В Я В А  КОНКУРСИ за длъжностите:

I.  НАЧАЛНИК  ОТДЕЛ СЧЕТОВОДСТВО,  в дирекция ФСД, отдел ”Счетоводтво” при следните условия:

1.    Минимални изисквания за заемане на длъжността:
-минимална образователна степен: бакалавър
-минимален ранг – ІІІ младши
-или минимален професионален опит: 4 години

2.    Специфични изисквания за длъжността:
Кандидатите да отговарят на изискванията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.

3.    Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Работа с компютър: Word, Excel, Internet, работа с правно информационни продукти. Висше образование с професионално направление  в областта на икономическите науки специалност - счетоводство, счетоводство и контрол.

4.    Съгласно чл.33, т.1 и чл.34, ал.1 от   Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност  на държавни служители, конкурсът да се проведе чрез:
•    решаване на тест  и  интервю.

5.    Кратко описание на длъжността:  

Осъществява предварителен, текущ и последващ контрол на всички документи от документооборота на общината и контролира дейността на отдел „Счетоводство”.

Организира и контролира дейността по разпределение на бюджета и отчетите на Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

Организира извършването на инвентаризации на материални, нематериални активи, вземанията и задълженията на общината. Оформя материалите за установени липси и разхищения на парични средства и материални ценности, за неустойки и вреди по неизпълнение на договори и други.

Спазва изискванията на приложимите счетоводни стандарти в бюджетната сфера, сметкоплана на бюджетните предприятия и указанията на Министерството на финансите  при изготвяне на финансовите отчети.Следи за своевременното отразяване в счетоводството на всички стопански операции, спазвайки закона за счетоводството.

Организира и следи за своевременното изпълнение на всички задължения произтичащи от Закона за държавната финансова инспекция.Организира, контролира и изготвя инструкции във всички счетоводства  на ВРБК към общината относно архивирането  на счетоводнта документация, електронната  обработка, повишаването на квалификацията на счетоводния персонал, документооборота на счетоводната  документация, съхраняването и опазването  на общинската собственост.


II.  НАЧАЛНИК  ОТДЕЛ  „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”, в отдел ”Хуманитарни дзейности” при следните условия:

6.    Минимални изисквания за заемане на длъжността:
-минимална образователна степен: бакалавър
-минимален ранг – ІІІ младши
-или минимален професионален опит: 4 години

7.    Специфични изисквания за длъжността:
Кандидатите да отговарят на изискванията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.

8.    Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Работа с компютър: Word, Excel, Internet, работа с правно информационни продукти.        
9.    Съгласно чл.33, т.1 и чл.34, ал.1 от   Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност  на държавни служители, конкурсът да се проведе чрез:
•    решаване на тест  и  интервю.
10.    Кратко описание на длъжността:  

Подготвя и организира изпълнението на общинската програма за предоставяне на социални услуги на гражданите;

Организира дейността на домашния социален патронаж, клубовете на пенсионера, обществената трапезария и други местни социални дейности;

Организира дейността на Заведения за социални услуги делегирана от държавата дейност за рехабилитация и социална интеграция на деца и лица в неравностойно положение съвместно с териториалните органи на МТСП;

Координира съвместната дейност с благотворителни и други организации в областта на хуманитарните  дейности;

Организира и координира съвместно с Бюрото по труда изпълнението на общинската програма за временна заетост;

Организира разработването на проекти и координира съвместната дейност с благотворителни и други неправителствени организации в областта на социалните дейности;

Взема решения за разходването на средствата за местните социални дейности, както и за социалните услуги – делегирана държавна дейност.

Провежда общинската здравна политика на територията на общината;

Координира и контролира дейността на общинските здравни заведения, на детските ясли и млечните кухни;


11.    Минимален размер на основната месечна заплата  за длъжността: 630.00 лв
Основния размер на месечната заплата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

12.    Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурсите:
•    Заявление за участие  в конкурс, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал.2 от НПКПМДСл /по образец/;
•    Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл /по образец/;
•    Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността;
•    Документ за присъден ранг, ако лицето е работило като държавен служител /копие от служебна книжка или заповед за присъден ранг/;
•    Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова, служебна, осигурителна книжка/;
•    Професионална автобиография;

8.  Подаването на заявлението за участие в конкурса и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или от упълномощен представител на адрес: област Благоевград, община Банско, град Банско, пл.”Никола Й.Вапцаров” № 1 в стая 303 на Общинска администрация Банско.

9.    Документите по т.7 се подават в срок  10 /десет/ дни  след датата на  публикуване на обявата / всеки работен ден  от 08.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа/, телефон  за контакт 0749/88642;
        
10.    Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за обяви и съобщения, както и на сайта на община Банско www.bansko.bg.


Admistrative Services

cao final 1

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: