Log in

ОБЯВА

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот, частна общинска собственост, с идентификатор 02676.53.72, землище на гр.Банско, местност «Горни Бареви блата», начин на трайно ползване –друг вид земеделска земя, с площ 608 кв.м.

Дата на провеждане на търга 18.02.2020г. (вторник) от 17.00 часа в административнатасграда на Община   Банско, в гр.Банско, пл.”Никола Вапцаров” № 1.

При непровеждане на търга на 18.02.2020г. ( вторник) ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 21.02.2020г.( петък) от 17.00.

1.Тръжни условия

1.1.Началната тръжна цена за отдаване под наем на имота 4,76 лв.(четири лева и седмдесет и шест стотинки ) годишно.

1.2.Стъпката за наддаване е в размер на 0,47 лева (нула лева и четиридесет и седем стотинки ).

1.3.Срокът за отдаване под наем е 10 (десет ) години, считано от датата на подписване на договора за наем.

1.4.Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 500лв.(петстотин лева).

Срокът за закупуване на тръжна документация е най-късно до 16.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга, а заявленията се подават до 12.00 часа в деня на търга.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BGN0M1 Z5

BIC: FINVBGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614.

 

cao final 1

cao final 1

eobshtina

konsultacii

cao final 1

eobshtina

hotline

cao final 1

konsultacii

image001

e-paybaner

easypay

НОВИНИ

СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПП ГЕРБ С РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА БАНСКО

По инициатива на народния представител Александър Мацурев, днес в Община Банско се състоя среща между...

Общински съвет Банско