Log in

Обявление № 4 - 2020 г. на решение №64 - 2019 г. на ОбС

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 4/13.01.2020год.

 

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 64 от Протокол № 4/27.12.2019 год., Общински съвет-Банско реши:

Решение №64

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а ал.1 и чл.124б ал.1 от Закона за устройство на територията и докладна записка с вх. №ОС-01-457/19.12.2019г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

1. Допуска изработването на „ПУП-ПЗ (Подробен устройствен план – План за застрояване) за промяна предназначението на ПИ 02676.1.937, местност „Забиница” по КК на гр. Банско от „земеделска земя” в „за бензиностанция, газстанция и обществено обслужване””.

2. Одобрява задание по чл.125 от Закона за устройство на територията за изработването на „ПУП-ПЗ (Подробен устройствен план – План за застрояване) за промяна предназначението на ПИ 02676.1.937, местност „Забиница” по КК на гр. Банско от „земеделска земя” в „за бензиностанция, газстанция и обществено обслужване””.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”

 

cao final 1

cao final 1

eobshtina

konsultacii

cao final 1

eobshtina

hotline

cao final 1

konsultacii

image001

e-paybaner

easypay

НОВИНИ

СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПП ГЕРБ С РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА БАНСКО

По инициатива на народния представител Александър Мацурев, днес в Община Банско се състоя среща между...

Общински съвет Банско