Обявление № 3 - 2020 г. на решение №63 - 2019 г. на ОбС

  • PDF

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 3/13.01.2020год.

 

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 63 от Протокол № 4/27.12.2019 год., Общински съвет-Банско реши:

1. Допуска изработването на „ПУП-ПЗ (Подробен устройствен план – План за застрояване) за изменение на действащ застроителен план на имот ПИ 02676.19.121, местност „Грамадето”по КК на гр. Банско, състоящ се в разделянето му на два самостоятелни имота и с отреждане „за обществено обслужване” и „за обществено обслужване и жилищно застрояване”” с показатели на застрояване: плътност на застрояване – 30%, Кинт – 0,9, Нкк≤10 м и озеленяване – 50%.

2. Одобрява задание по чл.125 от Закона за устройство на територията за изработване на„ПУП-ПЗ (Подробен устройствен план – План за застрояване) за изменение на действащ застроителен план на имот ПИ 02676.19.121, местност „Грамадето”по КК на гр. Банско, състоящ се в разделянето му на два самостоятелни имота и с отреждане „за обществено обслужване” и „за обществено обслужване и жилищно застрояване”” с показатели на застрояване: плътност на застрояване – 30%, Кинт – 0,9, Нкк≤10 м и озеленяване – 50%, като отпадне частта за изработване на ПУП-ПР (план за регулация.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”

 


Admistrative Services

cao final 1

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: