Log in

Обявление № 2 - 2020 г. на решение №62 - 2019 г. на ОбС

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 2/13.01.2020год.

 

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 62 от Протокол № 4/27.12.2019 год., Общински съвет-Банско реши:

1. Допуска изработването на „ПУП-ПЗ за промяна на предназначението на имот ПИ 02676.19.40, местност „Грамадето” по КК на гр. Банско от „ливада” в „за хотел и жилищни сгради””.

2. Одобрява задание по чл.125 от Закона за устройство на територията за изработване на „ПУП-ПЗ за промяна на предназначението на имот ПИ 02676.19.40, местност „Грамадето” по КК на гр. Банско от „ливада” в „за хотел и жилищни сгради””.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”

 

cao final 1

cao final 1

eobshtina

konsultacii

cao final 1

eobshtina

hotline

cao final 1

konsultacii

image001

e-paybaner

easypay

НОВИНИ

СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПП ГЕРБ С РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА БАНСКО

По инициатива на народния представител Александър Мацурев, днес в Община Банско се състоя среща между...

Общински съвет Банско