Log in

О Б Я В Л Е Н И Е № 74/09.01.2020год.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-19-107/23.12.2019 год. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване/ за промяна на вътрешнорегулационната граница между   УПИ VІІІ-1010 и УПИ VІІ-698,кв.40 по плана на гр. Добринище,по имотната граница на ПИ 21498.351.207 от КК на гр. Добринище и промяна на предназначението на новообразувания УПИ VІІІ-351.207 от „за жилищно строителство” в „за обществено обслужване и жилищно строителство”.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ ТСУ ”

 

cao final 1

cao final 1

eobshtina

konsultacii

cao final 1

eobshtina

hotline

cao final 1

konsultacii

image001

e-paybaner

easypay

НОВИНИ

СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПП ГЕРБ С РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА БАНСКО

По инициатива на народния представител Александър Мацурев, днес в Община Банско се състоя среща между...

Общински съвет Банско