О Б Я В Л Е Н И Е № 73/09.01.2020год.

  • PDF

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-19-106/23.12.2019год. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване/за изменение на регулационната граница между УПИ ІХ-174 и УПИ V-172,кв.2 по плана на гр. Добринище и разделяне на УПИ V-172 на два нови УПИ – УПИ Х и УПИ ХІ, като се запази предназначението на имотите „за жилищно застрояване”.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ ТСУ ”

 


Admistrative Services

cao final 1

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: