О Б Я В Л Е Н И Е № 72/09.01.2020год.

  • PDF

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед        № 01-19-105/23.12.2019год. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване/за изменение на вътрешнорегулационната линия по имотна граница между УПИ Х-1828 /ПИ 02676.501.1893 по КК на гр. Банско/ и УПИ ХІ-1827 /ПИ 02676.501.1827/,кв.77 по плана на гр. Банско и изменение на уличната регулация между о.т. 605, о.т.607 и о.т. 609 за УПИ Х-1828 и УПИ ІХ- 1828 /ПИ 02676.501.1894/ по имотни граници.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ ТСУ ”

 


Admistrative Services

cao final 1

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: