Log in

О Б Я В Л Е Н И Е № 71/09.01.2020год.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-19-104/23.12.2019 год. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване/за урегулиране на ПИ 21498.350.99 по КК на гр. Добринище в новообразувани УПИ V-350.99 и УПИ VІ-350.99, кв. 77 по плана на гр. Добринище, с отреждане за „КОО и жилищно застрояване”.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ ТСУ ”

cao final 1

cao final 1

eobshtina

konsultacii

cao final 1

eobshtina

hotline

cao final 1

konsultacii

image001

e-paybaner

easypay

НОВИНИ

СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПП ГЕРБ С РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА БАНСКО

По инициатива на народния представител Александър Мацурев, днес в Община Банско се състоя среща между...

Общински съвет Банско