О Б Я В Л Е Н И Е № 70/09.01.2020год.

  • PDF

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-19-103/23.12.2019год. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване/ за разделяне на УПИ І-1671, кв. 114 по плана на гр. Банско, ПИ 02676.501.1671 по КК на гр. Банско на два новообразувани УПИ VІІІ-1671 и УПИ ІХ-1671, кв. 114 по плана на гр. Банско без да се променя отреждането на имота.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел "ТСУ"

 


Admistrative Services

cao final 1

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: