Log in

Обявление № 65 от 16.12.2019 год.

Община Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект „Транспортен достъп до имот с идентификатор 02676.28.29, м. „Карантията” по КК и КР на гр. Банско, община Банско”

Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая 309 в сградата на Община Банско.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародване на обявлението в “Държавен вестник”.

/обнародвано в ДВ, Петък 3 януари 2020 год., брой 1/.      

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”

 

cao final 1

cao final 1

eobshtina

konsultacii

cao final 1

eobshtina

hotline

cao final 1

konsultacii

image001

e-paybaner

easypay

НОВИНИ

СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПП ГЕРБ С РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА БАНСКО

По инициатива на народния представител Александър Мацурев, днес в Община Банско се състоя среща между...

Общински съвет Банско