Обявление № 62-2019 на Решение № 51 от 2019г на ОбС

  • PDF

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 62/12.12.2019 год.

 

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 51 от Протокол № 3/04.12.2019 год., Общински съвет-Банско реши:

1. Допуска изработването на „ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) за промяна на предназначението на имот ПИ 02676.28.25, местност „Карантията” по КК на гр. Банско от „земеделска земя” в „за жилищно строителство”” с показатели на застрояване: плътност на застрояване – 30%, Кинт – 0,9, Нкк≤10 м и озеленяване – 50%.

2. Одобрява задание по чл.125 от Закона за устройство на територията за изработване на „ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) за промяна на предназначението на имот ПИ 02676.28.25, местност „Карантията” по КК на гр. Банско от „земеделска земя” в „за жилищно строителство”” с показатели на застрояване: плътност на застрояване – 30%, Кинт – 0,9, Нкк≤10 м и озеленяване – 50%.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”

 


Admistrative Services

cao final 1

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: