Log in
НАЙ-НОВО:

Обръщение на кмета на община Банско Иван Кадев

19-10-2020 Новини за Банско

Уважаеми български лекари, С огромно уважение ви поздравявам по случай Деня на българския лекар...

Виж повече

УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА БАНСКО Е СВЪРЗАНО С РАЗЛИЧНИ В…

19-10-2020 Новини за Банско

По покана на кмета на общината Иван Кадев, на работна среща в Банско...

Виж повече

ЗАПОЧВА РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ МАРШРУТИ Н…

15-10-2020 Новини за Банско

С празничен водосвет беше дадено началото на строително-монтажните работи по рехабилитация на част...

Виж повече

БАНСКО РЕЦИКЛИРА! Всички заедно за природата!

13-10-2020 Новини за Банско

През м. октомври стартира кампания за събиране и рециклиране на отпадъци от хартия...

Виж повече

УЧРЕДИ СЕ РЕГИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА – БАНСКО

12-10-2020 Новини за Банско

Занаятчии от Банско и техни колеги от други градове учредиха Регионална занаятчийска камара...

Виж повече

ОБЯВА

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем наимоти – частна общинска собственост с начин на трайно ползване: ниви и друг вид земеделска земя, находящи се в землището на гр. Добринище,община Банско, подробно описани с начална тръжна цена, стъпка за наддаване и размер на депозита, както следва:

№ по ред

Номер на имот

Площ , дка

местност

категория

Начална

тръжна

цена

Стъпка

за наддаване

Депозит

  1.  

199.11

6,433

Врани кал

ІХ

38,60

3,85

7,72

  1.  

198.34

2,996

Врани кал

ІХ

17,98

1,79

3,60

  1.  

198.35

16,566

Врани кал

ІХ

99,40

9,93

19,88

  1.  

198.20

2,144

Врани кал

ІХ

12,86

1,28

2,57

  1.  

198.11

101,255

Врани кал

ІХ

607,53

60,75

121,51

  1.  

198.32

4,940

Врани кал

ІХ

29,64

2,96

5,93

 До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица регистрирани по Търговския закон, които са земеделски стопани или ползватели на земеделски земи на територията на община Банско.

Имотите се отдават под наем с цел да бъдат почистени от самозалесилия се иглолистен подраст и храстова растителност.След почистването им да бъдат  стопанисвани съгласно начинът им на трайно ползване .

Срокът за отдаване под наем е 10 (десет) години, считано от датата на подписване на договора за наем.

Търгът ше се проведе на 13.01.2020г. (понеделеник) от 17.00 часа, в административната сграда на Община Банско.

При непровеждане на търга на 13.01.2020г. ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 15.01.2020г.

Срокът за закупуване на тръжна документация е най-късно до 16.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга, а заявленията се подават до 12.00 часа в деня на търга.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614.

 

Тръжни документи  самозалесили се ниви, землище на гр.Добринище

cao final 1

cao final 1

eobshtina

konsultacii

cao final 1

eobshtina

hotline

cao final 1

konsultacii

image001

e-paybaner

easypay

НОВИНИ

Обръщение на кмета на община Банско Иван Кадев

Уважаеми български лекари, С огромно уважение ви поздравявам по случай Деня на българския лекар и Деня...

Общински съвет Банско