ОБЯВА

  • PDF

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот, частна общинска собственост, с идентификатор 02676.2.258, землище на гр.Банско, местност «Голяма ливада», начин на трайно ползване – нива, с площ 1379 кв.м.

Дата на провеждане на търга 14.01.2020г. (вторник) от 17.00 часа в административнатасграда на Община   Банско, в гр.Банско, пл.”Никола Вапцаров” № 1.

При непровеждане на търга на 14.01.2020г. ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 16.01.2020г.от 17.00.

1.Тръжни условия

1.1.Началната тръжна цена за отдаване под наем на имота е 11,03 лв.( единадесет лева и три стотинки ) годишно.

1.2.Стъпката за наддаване е в размер на 1,10 лева(един лев и десет стотинки ).

1.3.Срокът за отдаване под наем е 5 (пет ) години, считано от датата на подписване на договора за наем.

1.4.Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 500лв.(петстотин лева).

Срокът за закупуване на тръжна документация е най-късно до 16.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга, а заявленията се подават до 12.00 часа в деня на търга.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614.

 

Тръжни документи нива 02676.2.258


Admistrative Services

cao final 1

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: