Log in

Обявление № 25-23.04.2019 - заповед 01-19-35-2019г.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-19-35/23.04.2019год. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи ПУП-ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за изменение на вътрешнорегулационните граници между УПИ І /ПИ 02676.501.3785/ и УПИ Х-770 /ПИ 02676.501.14/,УПИ ІХ-770/ПИ 02676.501.15/,УПИ VІІІ-770/ПИ 02676.501.16/,кв.131 по регулационния план на гр. Банско,като се запази отреждането им „за жилищно строителство”.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ ТСУ ”

 

cao final 1

cao final 1

eobshtina

konsultacii

cao final 1

eobshtina

hotline

cao final 1

konsultacii

image001

e-paybaner

easypay

НОВИНИ

СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПП ГЕРБ С РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА БАНСКО

По инициатива на народния представител Александър Мацурев, днес в Община Банско се състоя среща между...

Общински съвет Банско