Log in

ОБЯВА

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, както следва:

Дървета определени за отсичане - 595 броя дървета, находящи се в ПИ № 02676.8.1011 (м. Свети Четиридесет) и ПИ № 02676.5.1015 (м. Рахова върба), землище на гр. Банско, при продажна цена 87 015 лв. без ДДС.

Дървесината ще бъде продадена по продажни цени за един куб. м. - лв./куб. м. без ДДС.

Прогнозните количества дървесина, които ще се добият от отсичането на 595 броя дървета са: 58 куб.м. ЕСД трупи за шперплат, 464 куб. м. ЕСД над 30 см, 61 куб. м. ЕСД от    18 до 29 см, 5 куб.м. ССД от 14 до 18 см., 450 куб. м. ОЗМ и 805 пр. куб. м. дърва за огрев, при обща цена 87 015 лв.  

Продажната цена (лв./куб. м. без ДДС) на прогнозно количество дървесина на корен е както следва:

- ЕСД трупи за шперплат - 80, 00 лв. за 1 м³

- ЕСД над 30 см. - 70, 00 лв. за 1 м³

- ЕСД от 18 до 29 см. - 65 лв. за 1 м³

- ССД от 14 до 18 см. - 50, 00 лв. за 1 м³

- ОЗМ - 55, 00 лв. за 1 м³

- Дърва за огрев - 26 лв. за 1 пр. м³

- Цена на обезличен кубик - 47,24 лв.

Разходите за сечта и товаренето на дървесината са за сметка на спечелилия търга.

До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.

Началната тръжна цена е 87015.00 лв. (осемдесет и седем хиляди и петнадесет лева) без включен ДДС.

Стъпката за наддаване е 8700.00 лв. (осем хиляди и седемстотин лева).

Депозитната вноска за участие в търга е 9000.00 лв. (девет хиляди лева).   Търгът ще се проведе на 13.05.2019 г. от 17.00 часа в административната сграда на Община Банско, в гр.Банско, пл.”Никола Вапцаров” № 1.

При непровеждане на търга на 13.05.2019 г. ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 15.05.2019 г. от 17.00 часа, като срокът за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит в този случай се удължава до края на последния работен ден, предшестващ деня на търга, а заявления се подават до 12 часа в деня на търга.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BGN0M1 Z5

BIC: FINVBGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ

cao final 1

cao final 1

eobshtina

konsultacii

cao final 1

eobshtina

hotline

cao final 1

konsultacii

image001

e-paybaner

easypay

НОВИНИ

СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПП ГЕРБ С РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА БАНСКО

По инициатива на народния представител Александър Мацурев, днес в Община Банско се състоя среща между...

Общински съвет Банско