Log in

О Б Я В Л Е Н И Е № 22/04.04.2019 г.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед        № 01-19-28/29.03.2019год. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи ПУП-ПЗ /План за застрояване/за изменение на застроителния план на ПИ 39614.16.13,м. „Илиева черква” по КК на с. Кремен,с цел образуване на три нови имота,като се запази отреждането „за жилищно застрояване”.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”

 

cao final 1

cao final 1

eobshtina

konsultacii

cao final 1

eobshtina

hotline

cao final 1

konsultacii

image001

e-paybaner

easypay

НОВИНИ

СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПП ГЕРБ С РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА БАНСКО

По инициатива на народния представител Александър Мацурев, днес в Община Банско се състоя среща между...

Общински съвет Банско