Log in

О Б Я В Л Е Н И Е № 21/03.04.2019 год.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 950 от Протокол № 49/28.03.2019 год., Общински съвет-Банско реши:

1. Допуска изработването на „ПУП – Парцеларен план (ПП) за кабелна линия 380/220 V за електрозахранване на обект „Апартамент – отделяне на мерене (самостоятелен обект 02676.156.57.2.26) в ПИ 02676.156.57 по КК на гр. Банско”.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”

 

cao final 1

cao final 1

eobshtina

konsultacii

cao final 1

eobshtina

hotline

cao final 1

konsultacii

image001

e-paybaner

easypay

НОВИНИ

СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПП ГЕРБ С РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА БАНСКО

По инициатива на народния представител Александър Мацурев, днес в Община Банско се състоя среща между...

Общински съвет Банско