Log in

О Б Я В Л Е Н И Е № 20/03.04.2019 год.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 949 от Протокол № 49/28.03.2019 год., Общински съвет-Банско реши:

1. Допуска изработването на „ПУП – ПРЗ (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за изменение на ПУП за УПИ ІІ и УПИ ІІІ,кв.142 по плана на гр. Банско (ПИ 02676.501.300 и ПИ 02676.501.304 по КК на гр. Банско)”

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”

 

cao final 1

cao final 1

eobshtina

konsultacii

cao final 1

eobshtina

hotline

cao final 1

konsultacii

image001

e-paybaner

easypay

НОВИНИ

СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПП ГЕРБ С РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА БАНСКО

По инициатива на народния представител Александър Мацурев, днес в Община Банско се състоя среща между...

Общински съвет Банско