Log in

Обявление

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 53 /19.10.2018 год.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-18-78/17.10.2018 год. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи ПУП-ПЗ/Подробен устройствен план-План за застрояване/ за промяна на застроителните линии и силуета на сградите от сключеното застрояване на УПИ ХІХ-2025,УПИ ХХ-2026,УПИ ХІV-2027,УПИ ХІІІ-2024,кв. 36 по плана на гр. Банско.

Общинска администрация – Банско

Отдел „ ТСУ ”

cao final 1

cao final 1

eobshtina

konsultacii

cao final 1

eobshtina

hotline

cao final 1

konsultacii

image001

e-paybaner

easypay

НОВИНИ

СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПП ГЕРБ С РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА БАНСКО

По инициатива на народния представител Александър Мацурев, днес в Община Банско се състоя среща между...

Общински съвет Банско