Log in

Обява за търг - ПИ 21498.165.5

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 21498.165.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добринище, община Банско, местност «Косолдо», с площ : 1005 кв.м, трайно предназначение на територията : земеделска, начин на трайно ползване: нива, съгласно Заповед № 03-18-216/26.09.2018г. на Кмета на Община Банско.

До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица регистрирани по Търговския закон, които са земеделски стопани или ползватели на земеделски земи на територията на община Банско.

Имотът се отдава под наем с предназначение : за земеделски нужди.

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора за наем.

Началната тръжна цена за отдаване под наем на ПИ 21498.165.5   е в размер на 6,03 лв (шест лева и три стотинки) годишно. Цената е определена на база Решение № 804 по Протокол № 44 / 16.09.2014г. на Общински съвет Банско за определяне на минимални годишни наемни цени при отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд.

Стъпката за наддаване е размер на 0,60 лв (шестдесет стотинки).

Депозитната вноска за участие в търга е в размер 30 лв.(тридесет лева).

Търгът ще се проведе на 31.10.2018г. от 17.00 часа в административната сграда на Община Банско, в гр.Банско, пл.”Никола Вапцаров” № 1.

При непровеждане на търга на 31.10.2018г. ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 02.11.2018г. от 17.00 часа, като срокът за закупуване на тръжните документи и внасяне на депозит в този случай се удължава до края на последния работен ден, предшестващ деня на търга, а заявления се подават до 12 часа в деня на търга.

Срокът за закупуване на тръжна документация е най-късно до 16.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга, а заявленията се подават до 12.00 часа в деня на търга. Цената на 1 бр. конкурсна документация е 60,00 лв. с ДДС.

За допълнителна информация, относно условията за участие в търга – Общинска администрация – Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори ”, тел.0749/88651 .

 

cao final 1

cao final 1

eobshtina

konsultacii

cao final 1

eobshtina

hotline

cao final 1

konsultacii

image001

e-paybaner

easypay

НОВИНИ

СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПП ГЕРБ С РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА БАНСКО

По инициатива на народния представител Александър Мацурев, днес в Община Банско се състоя среща между...

Общински съвет Банско