Log in

О Б Я В Л Е Н И Е № 44/12.09.2018 год.

Общинска администрация –Банско, отдел „ТСУ” на основаниечл.124а, ал.2 и чл.150 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че   със     Заповед    № 01-18- 63/05.06.2018 год. на Кмета на Община Банско е допус-нато да се изработи Комплексен инвестиционен проект ,състоящ се от части:

1.Проект за Подробен устройствен план – ПУП – ПРЗ за изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ І, кв.56а по плана на гр. Добринище/ПИ 21498.352.93 по КК на гр. Добринище/състоящ се в изменение на регулационните граници на УПИ І, кв. 56а по имотните граници на          ПИ 21498.352.93 по КК на гр. Добринище и промяна на отреждането на имота от „за магазин” в „за магазин и безвредни производствени дейности”.

2.Инвестиционен проект за „цех за производство и пакетиране на козметични продукти” в УПИ І,кв. 56а по плана на гр. Добринище                   /ПИ 21498.352.93 по КК на гр. Добринище/.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ ТСУ ”

 

cao final 1

cao final 1

eobshtina

konsultacii

cao final 1

eobshtina

hotline

cao final 1

konsultacii

image001

e-paybaner

easypay

НОВИНИ

СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПП ГЕРБ С РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА БАНСКО

По инициатива на народния представител Александър Мацурев, днес в Община Банско се състоя среща между...

Общински съвет Банско