Log in

О Б Я В Л Е Н И Е № 37 от 30.07.2018 год.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните, че е изработен Специализиран ПУП - ПЗ за смяна предназначението на ПИ с идентификатор 02676.69.108, м. „Бистрин чучор” по КК на гр. Банско от „земеделска земя” в „за трупосъбирателна площадка и трупна яма”с възложител Община Банско.

Планът е съгласуван на ЕСУТ при община Банско - т. 11 от Прот. № 2/09.02.2018 год.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление, заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения, предложения и искания попроекта, придружени от документ за собственост до Общинска администрация – Банско.

Планът е на разположение в сградата на Община Банско, етаж 3, стая № 310 /всеки ден от 14.00 ч до 16.00 ч/.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”

 

cao final 1

cao final 1

eobshtina

konsultacii

cao final 1

eobshtina

hotline

cao final 1

konsultacii

image001

e-paybaner

easypay

НОВИНИ

СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПП ГЕРБ С РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА БАНСКО

По инициатива на народния представител Александър Мацурев, днес в Община Банско се състоя среща между...

Общински съвет Банско