Log in

ОБЯВА

В изпълнение разпоредбата на чл.72б, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед      № РД-715 /02.08.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград на основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „а” „Ползване на земеделските земи“от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за ползване на земеделски земии трайни насаждения за стопанската 2018-2019 година, както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Банско ще се проведатв сградата на Общинска служба по земеделие Банско, както следва:

На 03.09.2018г. от 13:00 ч. – за землищата на гр. Банско, гр. Добринище, с. Гостун, с. Обидим, с. Кремен, с. Осеново и с. Филипово в община Банско.

 

САШКА ПЕТРОВА

Председател на комисия по Заповед № РД-715 /02.08.2018 г.

на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

28.08.2018 г.

 

cao final 1

cao final 1

eobshtina

konsultacii

cao final 1

eobshtina

hotline

cao final 1

konsultacii

image001

e-paybaner

easypay

НОВИНИ

СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПП ГЕРБ С РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА БАНСКО

По инициатива на народния представител Александър Мацурев, днес в Община Банско се състоя среща между...

Общински съвет Банско