Обявление № 38 от 01.08.2018 год.

  • PDF

Община Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за „Изменение на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод за обект: „Допълнително водоснабдяване на гр. Банско от м. „Караманица””, подобект: „Довеждащи водопроводи до напорните резервоари” -актуализация.

Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая 309 в сградата на Община Банско.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародване на обявлението в “Държавен вестник”.

/обнародвано в ДВ, Петък 17 август 2018 год., брой 68./

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”


Admistrative Services

cao final 1

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: